;

архів повідомлень 2017 - 2018р.

Важлива інформація

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»

КОД ЄДРПОУ 00191744

Надалі- «Товариство»

Повідомляє, що у зв’язку з форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), зокрема: заборона органів державної влади, акти тероризму на території м. Красногорівка  Донецької області,  ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД», місцезнаходження: 85630, Україна, Донецька область, м. Красногорівка, вул. Ахтирського,4  щодо зобов’язання, а саме: підготовки та  проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства , підготовки  та розміщення регулярної річної інформації (звіту) емітента цінних паперів за 2016 рік у  термін до 30 квітня 2017 року.

Період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили):

Дата настання: з 28 лютого 2017 року;

Дата закінчення: тривають станом на 26 травня 2017 року.

Підстава: Сертифікат № 7570 Донецької  Торгово-Промислової  Палати про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) від 26 травня 2017 року № 406/12.1.-17 (копія додається).

Після закінчення дії обставин непереборної сили ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод» виконає вимоги законодавства відносно підготовки, проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками діяльності у 2016 році, підготовки  та розміщення регулярної річної інформації (звіту) емітента цінних паперів за 2016 рік.

 

 

Генеральний директор                                                            О.М. Ревенко

 

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

06.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85630, м.Красногорiвка, Ахтирського,4

4. Код за ЄДРПОУ

00191744

5. Міжміський код та телефон, факс

0627824301 0627824314

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

71 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

13.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ogneupor.com

в мережі Інтернет

13.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

06.04.2018

припинено повноваження

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

ВЕ 405420
22.11.2001 Красноармiйським МВ УМВС України в Донецькiй областi

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол вiд 03.04.2018року) вiдповiдно до Статуту товариства, закiнчився термiн повноважень Генерального директора - Ревенко Олега Миколайовича (паспорт ВЕ 405420 виданий Красноармiйським МВ УМВС України в Донецькiй областi, 22.11.2001 року). Посадова особа перебувала на посадi з 21.03.2017 року до 21.03.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. Рiшення прийнято у зв'язку з необхiднiстю обрання Генерального директора.

06.04.2018

обрано

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

ВЕ 405420
22.11.2001 Красноармiйським МВ УМВС України в Донецькiй областi

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол вiд 03.04.2018року), обраний Генеральний директор- Ревенко Олег Миколайович (паспорт ВЕ 405420 виданий Красноармiйським МВ УМВС України в Донецькiй областi, 22.11.2001 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. Обраний на 1 (один) рiк- з 06.04.2018 року до 06.04.2019 року, вiдповiдно до Статуту товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: головний iнженер ПАТ "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД",тимчасовово виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД", генеральний директор ПАТ "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД".

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.03.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85630, м.Красногорiвка, Ахтирського,4

4. Код за ЄДРПОУ

00191744

5. Міжміський код та телефон, факс

0627824301 0627824314

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.03.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

54 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

20.03.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ogneupor.com

в мережі Інтернет

22.03.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)М.П.


21.03.2017

(дата)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Красногорiвський вогнетривкий завод"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85630, м.Красногорiвка, Ахтирського,4

4. Код за ЄДРПОУ

00191744

5. Міжміський код та телефон, факс

0627824301 0627824314

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен JavascriptII. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.03.2017


(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

104 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

24.03.2017


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ogneupor.com

в мережі Інтернет

24.03.2017


(адреса сторінки)


(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.03.2017

припинено повноваження

Генеральний директор

Джоджуа Реваз Анзорович

ВТ 014571
05.07.2013 Пролетарським РС у м.Донецьку ГУ ДМС України в Донецькiй областi

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол вiд 14.03.2017 року) достроково припинено повноваження та звiльнено Генерального директора - Джоджуа Реваза Анзоровича (паспорт ВТ 014571 виданий Пролетарським РС у м.Донецьку ГУ ДМС України в Донецькiй областi, 05.07.2013 року). Посадова особа перебувала на посадi з 01.06.2011 року до 20.03.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. Звiльнений за власним бажанням.

21.03.2017

обрано

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

ВЕ 405420 22.11.2001 Красноармiйським МВ УМВС України в Донецькiй областi

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол вiд 14.03.2017 року), обраний Генеральний директор - Ревенко Олег Миколайович (паспорт ВЕ 405420 виданий Красноармiйським МВ УМВС України в Донецькiй областi, 22.11.2001 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. Обраний на 1(один) рiк - з 21.03.2017 року до 21.03.2018 року, вiдповiдно до Статуту товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: головний iнженер ПАТ "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД".