;

Сообщение от 19.04.19

Скачать файл с этой информацией Вы можете здесь.

Скачать файл с этой информацией в формате XML Вы можете здесь.

Проверить электронную подпись Вы можете здесь.


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

19.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

4

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85630, Донецька обл., м.Красногорiвка, Ахтирського,4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00191744

5. Міжміський код та телефон, факс

0627824301 0627824314

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.ogneupor.com

22.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

18.04.2019

Публiчне акцiонерне товариство "Красногорiвський вогнетривкий завод"

Приватне акцiонерне товариство "Красногорiвський вогнетривкий завод"

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення: 03.04.2019р. Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Красногорiвський вогнетривкий завод". Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 18.04.2019р. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "Красногорiвський вогнетривкий завод".. Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство "Красногорiвський вогнетривкий завод".