;

Сообщение от 28.03.20

 

Скачать файл с этой информацией Вы можете здесь.

Скачать файл с этой информацией в формате XML Вы можете здесь.

Проверить электронную подпись Вы можете здесь.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Красногорівський вогнетривкий завод" (код ЄДРПОУ 00191744, місцезнаходження: 85630, Донецька обл., м. Красногорівка, вул.Ахтирського,буд.4)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також Збори).

Збори відбудуться 28 квітня 2020 року о 12 год. 00 хв.

за місцезнаходженням Товариства:

85630, Донецька обл., м. Красногорівка, вул.Ахтирського,буд.4, у приміщенні зали засідань

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у складі чотирьох осіб:

Голова Лічильної комісії – Грушковська Ольга Миколаївна

Члени Лічильної комісії – Ілюхіна Ганна Сергіївна, Пономаренко Ольга Євгенівна, Хмель Ірина Миколаївна.

2. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: шляхом проставляння печатки Товариства.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства та захист прав його акціонерів.

4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2019 рік.

Визнати роботу Дирекції такою, що відповідає меті та предмету діяльності Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Висновок зовнішнього аудитора Товариства за 2019 рік.

Висновок зовнішнього аудитора прийняти до відома виконавчому органу Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства .

Проект рішення:

Затвердити Річний Звіт Товариства за 2019 рік та оприлюднити його згідно вимог діючого законодавства.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

У зв’язку зі збитковим фінансовим результатом Товариства у 2019 році дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати. Збитки Товариства покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

9. Погодження укладених правочинів про внесення змін.

Проект рішення:

Узгодити укладені Товариством 29 жовтня 2019 року з АТ «ПУМБ» додаткової угоди №22 про внесення змін до Договору поруки №189-П від 01.03.2011р. та додаткової угоди №10 про внесення змін до Договору застави товарів в обороті №696-ЗТО від 18.05.2012р.

Узгодити укладені Товариством з АТ «ПУМБ» всіх Договорів про внесення змін до Іпотечного договору №739–Іп від 29.05.2012р., Додаткових угод до Договору поруки №701-П від 18.05.2012р., Додаткових угод до Договору застави товарів в обороті №696-ЗТО від 18.05.2012р., Додаткових угод до Договору застави рухомого майна №676-ЗРМ від 18.05.2012р., Договорів про внесення змін до Іпотечного договору №605–І від 13.03.2012р., Додаткових угод до Договору поруки №189-П від 01.03.2011р. з метою забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» за Кредитним договором №187-КД від 01 березня 2011 року.

10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на укладання Генеральним директором або іншою уповноваженою ним особою наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством впродовж року з дати проведення цих чергових загальних зборів щодо реалізації, купівлі-продажу, поставки, комісії на суму 98 253 688,50 гривень (дев’яносто вісім мільйонів двісті п’ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят вісім гривень 50 копійок), що не перевищує 49,45% вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності.

Надати попередню згоду на укладання з АТ «ПУМБ» Генеральним директором або іншою уповноваженою ним особою наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством впродовж року з дати проведення цих чергових загальних зборів щодо кредиту, застави, іпотеки, поруки в забезпечення власних зобов’язань або ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС», або зміни будь-яких умов вже укладених з АТ «ПУМБ» кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки у межах їх граничної сукупної вартості не більше ніж 100,0% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Інші додаткові умови зазначених договорів з АТ «ПУМБ» від імені Товариства приймаються на власний розсуд Генеральним директором Товариства або іншою уповноваженою ним особою.

11. Уповноваження особи на підписання узгоджених значних правочинів.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора або іншу уповноважену ним особу на підписання попередньо узгоджених значних правочинів, які вчинятимуться Товариством впродовж року з дати проведення цих чергових загальних зборів.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення

з 10.00 год. до 11.30 год. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу,

представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену належним чином,

або інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів

не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 22 квітня 2020 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до 28 квітня 2019 року (включно) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.)

за місцезнаходженням Товариства: 85630, Донецька обл., м. Красногорівка, вул. Ахтирського, буд. 4 (приміщення відділу управління персоналом).

В день проведення Зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень

з питань порядку денного відбувається в місті проведення Зборів.

Товариство до початку Зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів, – Помічник генерального директора з корпоративного управління та зв’язку з громадськістю Шкуріна Олена Віталіївна.

Довідки за телефоном: +38(062)209-20-20, (06278)24-3-01

Адреса власного веб-сайту ПРАТ «КРВЗ»: www.ogneupor.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ «КРВЗ»

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів, тис. грн.

198693

202231

Основні засоби (за залишковою вартістю), тис. грн.

60662

62961

Запаси, тис. грн.

62226

68114

Сумарна дебіторська заборгованість, тис. грн.

66823

60873

Гроші та їх еквіваленти, тис. грн.

183

423

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. грн.

-12173

-10485

Власний капітал, тис. грн.

11255

12986

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал, тис. грн.

9900

9900

Довгострокові зобов'язання і забезпечення, тис. грн.

53899

41564

Поточні зобов'язання і забезпечення, тис. грн.

133539

147681

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток), тис. грн.

-1664

-3337

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13200000

13200000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0.12606

-0.25280

Наглядова рада ПРАТ «КРВЗ»