;

архів повідомлень 2017 - 2019р.

Скачать файл с этой информацией Вы можете здесь.

Скачать файл с этой информацией в формате XML Вы можете здесь.

Проверить электронную подпись Вы можете здесь.

 

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

03.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85630, Донецька обл., м.Красногорiвка, Ахтирського,4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00191744

5. Міжміський код та телефон, факс

0627824301 0627824314

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

Скачать архив с этой информацией и электронной подписью Вы можете здесь.

Скачать файл с этой информацией Вы можете здесь.

Скачать файл с этой информацией в формате XML Вы можете здесь.

Проверить электронную подпись Вы можете здесь.

 

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

05.06.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

6

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85630, Донецька обл., м.Красногорiвка, Ахтирського,4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00191744

5. Міжміський код та телефон, факс

0627824301 0627824314

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 


 

Скачать файл с этой информацией Вы можете здесь.

Скачать файл с этой информацией в формате XML Вы можете здесь.

Проверить электронную подпись Вы можете здесь.


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

19.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85630, Донецька обл., м.Красногорiвка, Ахтирського,4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00191744

5. Міжміський код та телефон, факс

0627824301 0627824314

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА 
DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.ogneupor.com

22.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

10.04.2019

припинено повноваження

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно Рiшення Наглядової ради (Протокол вiд 10.04.2019 р.) вiдповiдно до Статуту Товариства, строк повноважень генерального директора Ревенко Олега Миколайовича закiнчився 06.04.2019 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних.На посадi генерального директора посадова особа перебувала з 06.04.18р- 06.04.2019 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, акцiями Товариства не володiє.

10.04.2019

обрано

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

д/н

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол вiд 10.04.2019р.),обраний Генеральний директор- Ревенко Олег Миколайович з 10.04.2018р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, акцiями Товариства не володiє.Обраний керiвником безстроково з 10.04.2019 р. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: головний iнженер ПАТ "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД",тимчасовово виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД", генеральний директор ПАТ "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД".

10.04.2019

припинено повноваження

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

д/н

0

Зміст інформації:

Рiшення про припинення повноважень прийнято на Загальних зборах акцiонерiв (протокол вiд 03.04.2019р.). Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi прийняття Статуту Товариства у новiй редакцiї та створення колегiального виконавчого органу Товариства – Дирекцiї. Посадова особа Ревенко Олег Миколайович (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Генеральний директор, припинила повноваження. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

10.04.2019

обрано

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

д/н

0

Зміст інформації:

Рiшення про обрання прийнято на засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол вiд 10.04.2019р.). Обрання посадової особи виконано на пiдставi прийняття Статуту у новiй редакцiї та створення колегiального виконавчого органу Товариства – Дирекцiї. Посадова особа Ревенко Олег Миколайович (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду Генерального директора. Дата вступу до повноважень з 10.04.2019р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено безстроково з 10.04 2019 р. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: головний iнженер ПАТ "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД",тимчасовово виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД", генеральний директор ПАТ "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД".

10.04.2019

обрано

Член Дирекцiї

Крюкова Юлiя Валерiївна

д/н

0

Зміст інформації:

Рiшення про обрання прийнято на засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол вiд 10.04.2019р.). Обрання посадової особи виконано на пiдставi прийняття Статуту у новiй редакцiї та створення колегiального виконавчого органу Товариства – Дирекцiї. Посадова особа Крюкова Юлiя Валерiївна (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на посаду Член Дирекцiї. Дата вступу до повноважень з 10.04.2019р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено безстроково. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник вiддiлу фiнансового аналiзу та планування ПАТ «Красногорiвський вогнетривкий завод».Загальний стаж 17 рокiв, керiвної роботи 5 рокiв.

10.04.2019

обрано

Член Дирекцiї

Ярошевич Iван Сергiйович

д/н

0

Зміст інформації:

Рiшення про обрання прийнято на засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол вiд 10.04.2019р.). Обрання посадової особи виконано на пiдставi прийняття Статуту у новiй редакцiї та створення колегiального виконавчого органу Товариства – Дирекцiї. Посадова особа Ярошевич Iван Сергiйович (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на посаду Член Дирекцiї. Дата вступу до повноважень з 10.04.2019р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено безстроково. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:начальник юридичного вiддiлу ПрАТ «КДЗ, начальник юридичного вiддiлу ПАТ «Красногорiвський вогнетривкий завод». Загальний стаж 19 рокiв, керiвної роботи 16 рокiв

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 00191744, місцезнаходження: 85630, Донецька обл., м. Красногорівка, вул.Ахтирського,буд.4)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також Збори).

Збори відбудуться 03 квітня 2019 року о 12 год. 00 хв.

за місцезнаходженням Товариства:

85630, Донецька обл., м. Красногорівка, вул.Ахтирського,буд.4, у приміщенні зали засідань

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у складі чотирьох осіб:

Голова Лічильної комісії – Грушковська Ольга Миколаївна

Члени Лічильної комісії – Ілюхіна Ганна Сергіївна, Пономаренко Ольга Євгенівна, Хмель Ірина Миколаївна.

2. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, бюлетенів для кумулятивного голосування: шляхом проставляння печатки Товариства.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства та захист прав його акціонерів.

4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

Визнати роботу Генерального директора такою, що відповідає меті та предмету діяльності Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

5. Про затвердження рішення Наглядової ради щодо обрання аудитора.

Проект рішення:

Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний фінансовий аудит» (Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4352, видане рішенням Аудиторської палати України № 212/4 від 25.03.2010 року, чинне до 26.03.2020 року), затвердити умови договору, що був укладений з цим аудитором, та розмір оплати його послуг (додається).

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Висновок зовнішнього аудитора Товариства за 2018 рік.

Висновок зовнішнього аудитора прийняти до виконання виконавчому органу Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства .

Проект рішення:

Затвердити Річний Звіт Товариства за 2018 рік та оприлюднити його згідно вимог діючого законодавства.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

У зв’язку зі збитковим фінансовим результатом Товариства у 2018 році дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати. Збитки Товариства покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД» (скорочено ПАТ «КРВЗ», на англ. «KReP»PJSC) на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД» (скорочено ПРАТ «КРВЗ», на англ. «KReP»PRIVJSC).

10. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Доручити Голові цих чергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити виконавчий орган Товариства на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту у новій редакції.

11. Внесення та затвердження змін до внутрішніх нормативних документів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміни до наступних Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції: про Загальні збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію.

Доручити Голові цих чергових загальних зборів підписати Положення Товариства у новій редакції.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Немсадзе Г.Г., Фоменко Ю.В., Саковича Є.А..

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обираються шляхом кумулятивного голосування.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно- правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Голову цих чергових загальних зборів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обираються шляхом кумулятивного голосування.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) із членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів ,що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Голову цих чергових загальних зборів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Ліквідація одноосібного виконавчого органу Товариства та створення колегіального виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

Ліквідувати одноосібний виконавчий орган Товариства – генеральний директор та створити колегіальний виконавчий орган Товариства – Дирекцію, у складі трьох осіб:

Голова колегіального виконавчого органу Товариства – генеральний директор, члени колегіального виконавчого органу Товариства – директор з економіки та фінансів, начальник юридичного відділу.

Встановити, що рішення щодо ліквідації одноособового виконавчого органу Товариства – генерального директора та створення колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції, набуває чинності з дати державної реєстрації відповідних змін до Статуту Товариства, затвердженого у новій редакції цими черговими загальними зборами.

18. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на укладання наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством впродовж року з дати проведення цих чергових загальних зборів Товариства щодо реалізації, купівлі-продажу, поставки, комісії, застави, іпотеки, поруки на суму 100 003 229 гривень (сто мільйонів три тисячі двісті двадцять дев’ять гривень 00 копійок), що не перевищує 49,45% вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності.

Уповноважити виконавчий орган Товариства на підписання узгоджених значних правочинів, які вчинятимуться Товариством впродовж року з дати проведення цих чергових загальних зборів Товариства.

19. Узгодження безоплатної передачі об’єкта нерухомості газорозподільча станція, частини обладнання та газопроводу-відводу до комунальної власності територіальної громади міста Мар’їнка.

Проект рішення:

Узгодити безоплатну передачу об’єкта нерухомості газорозподільча станція, частини обладнання та газопроводу-відводу до комунальної власності територіальної громади міста Мар’їнка (перелік майна додається).

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення

з 10.00 год. до 11.30 год. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу,

представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену належним чином,

або інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів

не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 28 березня 2019 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до 03 квітня 2019 року (включно) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.)

за місцезнаходженням Товариства: 85630, Донецька обл., м. Красногорівка, вул. Ахтирського, буд. 4 (приміщення відділу управління персоналом).

В день проведення Зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень

з питань порядку денного відбувається в місті проведення Зборів.

Товариство до початку Зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів, – Помічник генерального директора з корпоративного управління та зв’язку з громадськістю Шкуріна Олена Віталіївна.

Довідки за телефоном: +38(062)209-20-20, (06278)24-3-01

Адреса власного веб-сайту ПАТ «КРВЗ»: www.ogneupor.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «КРВЗ»

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів, тис. грн.

202231

205847

Основні засоби (за залишковою вартістю), тис. грн.

62961

64824

Запаси, тис. грн.

68114

85578

Сумарна дебіторська заборгованість, тис. грн.

60873

43894

Гроші та їх еквіваленти, тис. грн.

423

817

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. грн.

-10485

-7148

Власний капітал, тис. грн.

12986

16356

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал, тис. грн.

9900

9900

Довгострокові зобов'язання і забезпечення, тис. грн.

41564

75056

Поточні зобов'язання і забезпечення, тис. грн.

147681

114435

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток), тис. грн.

-3337

-5821

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13200000

13200000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0.25280

-0.44098

 

 

 

Наглядова рада ПАТ «КРВЗ»

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «КРВЗ»

станом на 28.03.2019 р. - дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах

Загальна кількість акцій простих іменних акцій – 13200000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій – 13092560 шт.

Скачать файл с этой информацией Вы можете здесь.

Проверить электронную подпись Вы можете здесь.

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

04.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85630, Донецька обл., м.Красногорiвка, Ахтирського,4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00191744

5. Міжміський код та телефон, факс

0627824301 0627824314

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА 
DR/00001/APA

Полный текст документа можно загрузить здесь.

Проверить электронную подпись Вы можете здесь.

Полный текст документа в формате xml можно загрузить здесь.

 


Скачать файл с этой информацией Вы можете здесь.

Скачать файл с этой информацией в формате XML Вы можете здесь.

Проверить электронную подпись Вы можете здесь.


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

19.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85630, Донецька обл., м.Красногорiвка, Ахтирського,4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00191744

5. Міжміський код та телефон, факс

0627824301 0627824314

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА 
DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.ogneupor.com

22.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.04.2019

обрано

Голова Наглядової ради

Джоджуа Реваз Анзорович

д/н

0

Зміст інформації:

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних. Наглядовою радою Товариства 03.04.2019р. прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Джоджуа Реваза Анзоровича, 1979 року народження (протокол засiдання Наглядової ради вiд 03.04.2019р.). часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 03.04.2022р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рiшення. Iншi посади, якi обiймала особа протягом п’яти останнiх рокiв: ПАТ "КРВЗ" генеральний директор, ПАТ"ЗНВКIФ "Дженерал Iнвестмент Ресурсес"- директор з стратегiї та розвитку. Загальний стаж роботи 15 рокiв, стаж керiвної роботи 14 рокiв.