;

Сообщение от 30.04.21

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

Ревенко Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

 

 

 

Завантажити файл з цією інформаціею Ви можете тут.

Перевірити електронний підпис Ви можете тут.